Parallellsesjon 3

Parallellsesjon 3 – fredag 10.30 – 12.00

3.1       Kapasitetsbygging, implementeringskvalitet og videreføringsprosessen (Sal C)

             Pål Roland, Universitetet i Stavanger

Kapasitetsbegrepet på individ og organisasjonsnivå. Videre betydningen av implementeringskvalitet og til slutt suksessfaktorer i videreføringsfasen.

Passer for: Rektorer og andre i skolens ledelse, skoleeiere, PALS-teamleder og PALS-veiledere.

Pål Roland er dosent ved nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad i utdanningsvitenskap på temaet innovasjon og implementering.

3.2       Har PALS noen langtidseffekter? (Møterom 4)
             Mari-Anne Sørlie, NUBU

Sørlie vil i denne sesjonen presentere og diskutere rykende ferske resultater fra en ny stor evalueringsstudie av PALS-modellen. Til forskjell fra tidligere studier deltar alle barne- og ungdomsskolene i Norge i denne studien, inkl. alle PALS-skoler. En annen forskjell er at vi denne gang er opptatt av å undersøke om PALS kan ha noen langtidseffekter - så vel for skoler som for risikoelever. Studien finansieres av Norges Forskningssråd og ledes av Frisch senteret.

Passer for: Alle, men spesielt for skoleledere/eier, PALS-team og PALS-veiledere.

Mari-Anne Sørlie er forsker ved NUBU. Hun har de siste 10-15 årene hatt evaluering av PALS som hovedinteresse. Hun har i den forbindelse publisert en rekke resultatartikler og bokkapitler om PALS.

3.3        Bruk av PALS-verktøy i krevende saker (Sal B)

              Ann Ragnhild Aasprong og Marit Ørbo, Ski PPT

Vi har opplevd Modul 2 som kompleks å implementere. Etter opplæring av flere skoler i Modul 2 og bistand i krevende saker har vi erfart at det er behov for en mer praksisnær tilnærming i en hektisk skolehverdag. I vårt arbeid som Læringsmiljøteam har vi derfor prøvd å «oversette» Modul 2 for å gjøre det enklere å analysere og iverksette tiltak i samarbeid med skolene.  I innlegget fokusere vi på hvordan vi som læringsmiljøteam både benytter Modul 1 og Modul 2 i oppfølging av krevende saker.

Passer for: Skoler som er i gang med modul 2.

Marit Ørbo og Ann Ragnhild Aasprong er ansatt i Læringsmiljøteamet i Ski PPT. Begge er utdannet cand. paed. fra universitetet i Oslo. De har lang erfaring fra arbeid i PPT og som PALSveiledere.  7 av 10 skoler i Ski kommune er PALS-skoler.

 

Læringsmiljøteamet bistår skolene i utvikling av gode læringsmiljø for klasser og/eller helhetlige tilbud til elever med store sammensatte utfordringer samt implementeringen av PALS i kommunen

3.4        Sosial kompetanse - hvordan bruke verktøy i PALS? (Møterom 1)
              

Hvordan jobbe for å sikre systematisk arbeid med PALS og sosial kompetanse

Hordvik skole

 

Hordvik skole er en barneskole i Bergen kommune med 270 elever. Vi startet som PALS-skole i 2014.

De siste årene har vi hatt to parallelle utviklingsområder: 1. Arbeid med PALS og sosial kompetanse. 2. Å utvikle god læringskompetanse hos elevene, med ulike innfallsvinkler og deltema. Sistnevnte er forankret i felles Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Bergen «Sammen for kvalitet – læring».

 

I etterkant av PALS-opplæring modul 1, famlet vi en periode for å finne arbeidsmåter og organisering som sikret videre implementering og utvikling av PALS for alle elever og voksne på skolen. Det var også viktig for oss å knytte skolens arbeid med sosial kompetanse tett sammen med PALS-arbeidet. Vi utarbeidet et årshjul med tilhørende idémateriell og aktiviteter som er felles og forpliktende for hele skolen. PALS er en viktig og omfattende komponent i dette arbeidet. Det er til god hjelp i den systematiske gjennomføringen, og vi erfarer at det har god effekt og stor betydning for læringsmiljøet generelt.

Sjekk inn – sjekk ut (SISU)  – hvordan legge til rette for mestring av skolehverdagen?

PALS-skolene i Eidsvoll kommune

Bruk av SISU som en fleksibel metodikk for å møte og hjelpe barn med små og store utfordringer.

Fra møtet med eleven hver morgen med individuell motivering og tilrettelegging, oppfølging av arbeidsoppgaver gjennom skoledagen til vurdering av måloppnåelse på slutten av dagen.

Passer for: Alle.

Foredraget blir holdt av Lena Zakariassen, miljøterapeut ved Dal skole, og Per Ola Saugnes, spesialpedagog ved Råholt skole. Begge har lang erfaring fra arbeid i grunnskolen og med PALS.

3.5        Stille og innadvendte elever: Hvordan se og hjelpe dem i skolen? (Sal A)

              Anne Arnesen, NUBU og Geir Nyborg, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

I denne sesjonen belyses hvordan lærere i skolens barnetrinn kan identifisere stille og innadvendte elever som strever i sin læring og utvikling og hvordan de kan gi denne elevgruppen god læringsstøtte.

 Passer for: Alle som er i klasserommet og PP-rådgivere.

 

Anne Arnesen er utdannet spesialpedagog og spesialist i klinisk pedagogikk med doktorgrad fra Institutt for spesialpedagogikk, Universitet i Oslo. Hun har vært tilknyttet NUBU siden 2002 og hatt hovedansvaret for utvikling og implementering av PALS-modellen. Forebyggende innsatser for å fremme god psykisk helse for barn og unge, og forholdet mellom deres sosiale og skolefaglige læring og utvikling er hennes faglige og forskningsmessige interesseområde.

Geir Nyborg er førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Nyborgs fagområde er psykososiale vansker, og er for tiden leder av forskningsprosjektet "Supporting Shy Students in School" et femårig forskningsprosjekt med støtte av Norges Forskningsråd.

3.6        Samarbeidslæring i klasserommet - i tråd med ny overordnet del! (Forum)
             
Robert Flatås, rektor Stanghelle skole

Lær mer om samarbeidslæring (cooperative learning) sett i lys av ny overordnet del og PALS. Samarbeidslæring skaper større evne til problemløsning og kritisk tenkning, og styrker evnen til å lytte og forstå. I denne sesjonen får du konkrete tips om øvelser som krever samarbeid, dialog og meningsbrytning der det skjer både faglig og sosial læring og utvikling. Gøye og fremtidsrettede øvelser er det også!

Passer for: Skoleledere og alle som jobber i klasserommet.

 

Robert Flatås er rektor ved en PALS-skole i Vaksdal kommune. Han har mange års erfaring som lærer i barneskolen, og har jobbet som høgskolelektor i pedagogikk.  Flatås har gitt ut flere metodiske bøker for lærere i regi av Pedlex innenfor ulike område som vurdering, fremtidens skolekompetanser, klasseledelse, samarbeidslæring, engelsk, naturfag, matematikk og norsk. Hans siste utgivelse er knyttet opp mot SFO/AKS der leken blir løftet frem som en grunnleggende livs- og læringsform som har betydning for barnas personlige, sosiale og fysiske utvikling. Flatås har jobbet mye med utviklingsarbeid i skolen knyttet til motivasjon for læring, elever som forskere og prosjektarbeid som metode.

3.7        En trygg digital hverdag for barn og unge – hva bør skolen gjøre? (Auditoriet)
             
Kjersti Botnan Larsen, Barneombudet

Larsen vil i innlegget snakke om hvilke digitale risikoer skoler bør være oppmerksomme på, barn og unges rettigheter i digitale miljø etter barnekonvensjonen og hva skolene bør gjøre for at barn og unge skal være trygge digitalt samtidig som de får mulighet til å delta og utvikle sine digitale ferdigheter. Innlegget vil også knyttes til de tverrfaglige temaene i de nye læreplanene.

Passer for: Alle.

 

Kjersti Botnan Larsen jobber som seniorrådgiver hos Barneombudet. Her jobber hun mye med skoler, mobbing og barns digitale hverdag. Larsen er utdannet jurist og pedagog.