top of page


Parallellsesjon 3 fredag kl. 10.30 - 11.30

3.1      Heilskapleg og differensiert arbeid med utvikling av trygge og gode læringsmiljø.

Sigrun Ertesvåg, Professor/FoU-leiar, Læringsmiljøsenteret - Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger

Handler om: Utvikling, vedlikehald og vidareutvikling av trygge og gode læringsmiljø inneber kontinuerleg arbeid og implementering av ny kunnskap. Ulike tiltak vert implementert alle, av grupper eller enkelttilsette.  Val av implementeringsstrategi er avhengig av om arbeidet vert implementert i heile personalet, i mindre gruppe eller av enkeltpersonar.  Implementingsstrategien er òg tilpassa kunnskapen som skal implementerast.  Ein modell for heilskapleg og differensiert arbeid  med læringsmiljø i barnehage og skule  vert presentert og  illustrert med døme. Det er lagt særleg vekt på korleis arbeid individuelt, i gruppe og  kollektivt kan koordinerast for å gi  heilskapleg arbeid over tid.

 

3.2     Et eksempel på at øving på sosiale ferdigheter skaper ro i klasserommet

Lærere fra 3. trinn på Labakken skole, Lill Kristin Høier Sandvik, rektor og Unni Skogbakke, PALS-veileder og undervisningsinspektør Labakken skole, Færder og Torgunn Skaaland, PALS-mentor.

Handler om: Lærerne på 3. trinn opplevde en utfordrende situasjon med uro og forstyrrelser i klassemiljøet og i timer. Det er lett i en slik situasjon å fokusere på problematferden, men i denne presentasjonen forteller tredjetrinns-lærerne om hvordan de har jobbet sammen med PALS-mentor Torgunn Skaaland med å snu klassemiljøet gjennom å fokusere på å øve på sosiale ferdigheter.

3.3     Hvordan støtte lærerne i arbeidet med elever som strever med innadvendt atferd?

Stine Solberg, førsteamanuensis i spesialpedagogikk på Institutt for yrkesfaglærerutdanning, OsloMet.

Handler om: Å ivareta mangfoldet av elevenes individuelle forutsetninger og behov er det viktigste lærere og ansatte gjør i skolen, noe som også gjelder for barn og unge som strever med innadvendt atferd. Barn som strever med innadvendt atferd risikerer å bli undervurdert i skolen, eller oppleve at deres behov ikke blir sett, hørt eller møtt. Selv om lærere ofte er de første til å gjenkjenne dersom en elev strever, så skal ikke lærere stå alene. I dette foredraget reflekterer jeg omkring funn fra mitt eget doktorgradsprosjekt om norske barneskolelærere sine opplevelser av støtte i sitt arbeid med barn som viser innadvendt atferd. Jeg skal belyse temaer som; Hva er innadvendt atferd i skolen? Hvem støtter lærerne i arbeidet med de barna som strever med innadvendt atferd? Hva kan være betydningsfullt å synliggjøre og sette fokus på i skolen når en ønsker å bidra til å støtte lærerne?    

3.4    TIBIR og PMTO – helhet rundt eleven, samarbeidet mellom hjem og skole

Jorid Bjørkås, Regionkoordinator Vest, NUBU og  Bente Styve Pettersen PMTO-regionkonsulent, Bufetat

Handler om:  Hvordan PMTO-terapeuten og TIBIR-konsulenten følger opp foresatte og ansatte for det aktuelle barnet og tiltak knyttet til skoleklassen. Presentasjonen vil gi eksempler på hvordan vi praktisk jobber og rammer for samarbeidet.

bottom of page