top of page

Parallellsesjon 4 fredag kl. 12.30 - 13.30

4.1      PALS i over 20 år

Terje Ogden, professor emeritus & Mari-Anne Sørli, forsker, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Handler om: I denne presentasjonen presenteres foreløpige data fra en spørreundersøkelse fra våren 2023 om implementeringen av PALS-modellen. Forskerne vil også løfte fram interessante perspektiver rundt PALS-modellen i forbindelse med at modellen har vært implementert i Norge i 20 år.

4.2     Hvordan vi jobber med trygghetsplaner og sosiale ferdigheter 

Barbro Eikset, lærer og PALS-veileder & Johannes Killingbergtrø, rektor ved Brekstad skole, Ørland

Handler om: I denne presentasjonen forteller vi om hvordan vi har jobbet med å utvikle trygghetsplaner, øve på dem og gjennomføre dem i praksis for å møte elever som viser alvorlig utfordrende atferd på en god måte. Vi vil også snakke om hvordan vi har arbeidet med sosiale ferdigheter på ulike måter med alle elevene på skolen.

4.3     Mangfold og inkluderende fellesskap

Therese Hauge, avdelingsleder og Lene Margrethe Bredesen, rektor ved Kvernevik skole Stavanger

Handler om: Alle elever har rett til å delta i et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring.

For at skolen skal være et inkluderende fellesskap er det en forutsetning at alle skolens ansatte ser på forskjellighet og mangfold som en verdi, styrke og ressurs. Vi har hatt fokus på elevsyn og kulturbygging  for å få felles språk og forståelse, slik at vi "ser elevene innenifra" og møter elevenes behov.

4.4      "Å arbeide systematisk med PALS-modellen" Erfaringer fra to rektorer

 Viviann Midtbø, rektor Skavøypoll skule og Annelin Refvik, rektor Raudeberg skule, Kinn 

 Denne sesjonen består av to deler

 "Korleis bruke data som støtte i PALS-modellen"

 Handler om: I den første delen vil vi snakke om korleis skulen bruker elevundersøkinga for å utvikle læringsmiljøet. Korleis vi brukar   sjekkliste A til systematisk arbeid. Korleis vi brukar nasjonale prøver knytt opp til ORF (lesekartlegging). Korleis vi føl opp elevar som   treng støtte på raudt nivå og vegen om ressursteamet. Korleis bruke Elevrådet som ein informant og elevmedverknad i   utviklingssamtaler. 

 PALS - TIBIR – ja, takk begge deler!

 Handler om: I den andre delen får vi høyre om korleis TIBIR og PALS kan vere eit heilskapleg tiltak i rettleiing av tilsette på selektert nivå.  Det vil bli presentert døme på arbeidet på universelt nivå som utgjere grunnlaget for PALS arbeidet og rettleiing på selektert nivå.

bottom of page