top of page

Parallellsesjon 1 torsdag kl. 12.30 - 13.30

1.1     Teaching Social Skills as a Tier 2 Strategy  

(Å undervise sosiale ferdigheter som et tiltak på selektert nivå).

Terry Scott, professor, Universitetet i Louisville

Handler om: Undervisning i sosiale ferdigheter er en viktig intervensjon for elever som har behov for å utvide sin sosiale kompetanse. Denne økten gir en oversikt og eksempler på hvordan sosiale ferdigheter kan undervises i mindre grupper som en del av tiltak på selektert nivå (gult nivå).

1.2    Uro og utvikling av ferdigheter

Magnar Ødegård, Førsteamanuensis, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Handler om: Vår forskning indikerer at en betydelig mengde elever forstyrres av uro på daglig basis i klasserommet. Denne presentasjonen har fokus på hvordan Hubert og Stuart Dreyfus sin modell for tilegnelse av ferdigheter (skill model) kan anvendes for å forstå og håndtere uro i skolen. Sentrale funn som vil bli belyst er betydningen av sosialt fellesskap, diskontinuitet og samspillet mellom teoretisk og praktisk kunnskap.

 

1.3     Hvordan like de vi «ikke liker» ?

Rebecca Ervik-Jeannin,  psykologspesialist/spesialrådgiver, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Handler om:  De mest sårbare barna er ofte de som får dårligst hjelp. Det er flere faktorer involvert i dette, både at de ofte har sammensatte og langvarige vansker, og at mange hjelpere «har prøvd». En faktor som ofte er underkommunisert er at de også oppfører seg på måter som er vanskelige å like. Dette og mer ønsker vi å snakke om hvordan vi skal håndtere.

1.4     PALS-modellen som systemrettet arbeid i skolen?

Frode Heiestad, spesialrådgiver Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), Anne Line Holen, virksomhetsleder for PPT Nordre Follo og mentor i PALS og Ingrid Hendis, PP-rådgiver i Nordre Follo kommune.

Handler om: Opplæring i PALS-modellen innebærer å styrke skolens universelle systemrettede innsats og supplere den med gruppe- og individbaserte tiltak. I denne presentasjonen skal vi snakke om et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom NUBU og PPT i Nordre Follo kommune. Alle PP-rådgiverne i kommunen deltok i veilederopplæringen i PALS. Formålet var å bidra til å styrke PP-rådgivernes kompetanse og veilederferdigheter i sitt systemrettede arbeid i skolen, gi skolen støtte i sitt arbeid for å fremme et trygt og godt læringsmiljø og bidra til å fremme helhet og sammenheng i skolens læringsmiljøarbeid gjennom PALS-modellens veilederopplæring. Vi presenterer sentrale elementer i PALS-veilederopplæringen, erfaringer, foreløpige resultater og diskuterer problemstillingen

1.5     Ledelse i klasserommet

Martin Karlberg, Universitetet i Uppsala

bottom of page